Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som jeg påtager mig medmindre andet aftales skriftligt.

Jeg udøver advokatvirksomhed i overensstemmelse med det danske advokatsamfunds regelsæt om god advokatskik og retsplejelovens regler om advokater, herunder advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem. Disse regler kan findes på advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Min advokatvirksomhed er underlagt reglerne i hvidvaskloven. Dette betyder, at jeg er forpligtiget til at indhente identitetsoplysninger fra kunderne og opbevare disse i minimum 5 år fra kundeforholdets ophør. Advokatfirmaets ’Interne regler’ kan findes her: Interne regler

Virksomhedens navn er JAK advokatfirma, CVR-nummer er 10164397. Virksomheden er etableret i 2002 på adressen Stubagervej 4, 8220 Brabrand.

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og en del af Advokatsamfundet.
Når en ny sag startes, modtager kunden en bekræftelse på rammerne for samarbejdet.
Honorar fastsættes ud fra en række faktorer, herunder den anvendte tid og graden af den specialistviden, der er anvendt og under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens art og udfald, sagens værdi og betydning for kunden, arbejdets karakter samt det ansvar der er forbundet med sagens gennemførelse.

Overslag på det fulde honorar ved en sags gennemførelse og afslutning er indikativ, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Afhængig af sagens karakter opkræver jeg ved sagens opstart depositum. Betalingsbetingelser er 7 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald tilskrives renter med 1 % pr. måned.

Kunden faktureres særskilt for udlæg og øvrige relevante omkostninger i forbindelse med den udførte rådgivning. Afregning sker normalt a´conto månedligt eller kvartalsvis. I forbindelse med modtagelse af opgaven fra kunden, undersøger jeg om løsning af opgaven helt eller delvist er omfattet af en retshjælpsforsikring, reglerne om fri proces eller reglerne om offentlig retshjælp.

Alle klientmidler, der betros advokatfirmaet, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på en klientkonto. Renter, der tilskrives i perioden, tilfalder klienten i overensstemmelse med advokatsamfundets regler for klientkonti. Efter hvidvaskloven er jeg forpligtet til på forespørgsel at videregive kunders identitetsoplysninger til pengeinstitutter.

Alle oplysninger modtaget af kunden fortroligt. Alle medarbejdere er omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og begrænsninger i handel med børsnoterede værdipapirer m.v.

Alle sager og dokumenter vil som hovedregel blive opbevaret i 5 år fra sagens afslutning.

Jeg påtager mig ikke sager, som indebærer en interessekonflikt mellem firmaets kunder. Hvis en interessekonflikt skulle opstå, henviser jeg til en anden advokat.

Advokatvirksomheden er ansvarsforsikret hos TRYG, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler.

Ansvaret er begrænset til et beløb på max. DKK 5.000.000,00 pr. opgave.

Jeg er ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab eller økonomiske konsekvenstab, herunder blandt andet driftstab, tab af mistet fortjeneste eller goodwill. Jeg hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som jeg har henvist en kunde til, og jeg hæfter heller ikke for fejl begået af underleverandører, som jeg efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning.

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Endelig er jeg underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder klager til Advokatnævnet.